موضوع
آخرین اخبار

تبلیغات

تبلیغات و جایگاه های تبلیغاتی در وب سایت پیام زندگی


Ads 1

Ads 2

Ads 3

Ads 4

وضعیت

خالی

تعرفه

1ماهه: 10.000.000

3ماهه: 25.000.000

6ماهه: 50.000.000

12ماهه: 100.000.000

توضیحات

ویژه اسپانسرینگ

دارای خدمات

نمایش در تمام صفحات

جایگاه

Ads1

نوع پلان

A


خالی

1ماهه: 6.000.000

3ماهه: 17.000.000

6ماهه: 30.000.000

یکساله: 50.000.000

نمایش فقط در صفحات اصلی
Ads2

B


خالی

1ماهه: 7.500.000

3ماهه: 20.000.000

6ماهه: 40.000.000

یکساله: 70.000.000

نمایش در تمامی صفحات داخلی
Ads3

C


خالی

1ماهه: 5.000.000

3ماهه: 13.000.000

6ماهه: 24.000.000

یکساله: 54.000.000

نمایش فقط در مطالب و دسته بندی های خاص
Ads4

D